Hałas – kiedy badamy emisję

Analizy emisji hałasu najczęściej wykonywane są na potrzeby takich opracowań, jak karta informacyjna przedsięwzięcia, czy raport oddziaływania na środowisko. Część „akustyczna” stanowi zazwyczaj jeden z elementów szerszego opracowania, np. na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, projektu budowlanego czy wykonawczego.

Niekiedy pomiar poziomów dźwięku od każdego źródła hałasu i przeprowadzona na tej podstawie analiza rozprzestrzeniania się hałasu są konieczne aby zredukować nadmierny emitowany hałas i wprowadzić właściwe zabezpieczenia.

Bardzo często wymagania ochrony środowiska narzucane są pozwoleniem na emisję hałasu lub pozwoleniem zintegrowanym z wymaganiem okresowej kontroli emisji hałasu do środowiska. Najczęściej raz na dwa lata przeprowadza się pomiar hałasu w określonych punktach. Stwierdzone wtedy przekroczenia poziomów dopuszczalnych mogą spowodować nałożenie dotkliwych kar naliczanych dziennie za każdy decybel powyżej limitów.

Dobrze wykonana analiza na wczesnym etapie projektowania i (co bardzo ważne !!) podparta rzetelnymi danymi dotyczącymi planowanych źródeł hałasu, pozwala przewidzieć przypadki, kiedy potrzebna jest ingerencja w źródła hałasu, np. dodatkowa izolacja akustyczna.

Brak problemów z hałasem, to o jeden poważny problem mniej przy zarządzaniu obiektem. Brak problemów z hałasem, to także brak skarg okolicznych mieszkańców, kontroli urzędów, koszów w postaci kar nakładanych przez instytucje ochrony środowiska i kosztów wprowadzania zabezpieczeń akustycznych.

Oferta nasza obejmuje wykonanie analiz, pomiarów i obliczeń – szeroko pojęta ochrona przed hałasem w środowisku naturalnym i w obszarach zurbanizowanych.