Dane do analizy hałasu

Do wykonania obliczeń emisji hałasu z terenu inwestycji, jak np. raport oddziaływania na środowisko, konieczny jest zestaw specyficznych danych o przedsięwzięciu. Niestety bardzo często zespoły projektowe nie są świadome zakresu danych niezbędnych do szybkiego i sprawnego wykonania pracy akustyka. W zależności od sytuacji skompletowanie potrzebnych materiałów wymaga posiadania sporej wiedzy o projekcie i przyjęcia szeregu założeń.

Poniżej zebraliśmy w syntetycznej formie najbardziej istotne dane niezbędne do wykonania analizy.  Mamy nadzieję, że będą pomocne wszystkim podmiotom zlecającym wykonanie analiz akustycznych i pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek i opóźnień w harmonogramie pracy.

Najważniejsze dane potrzebne do podjęcia pracy:

1. Plan zagospodarowania terenu (PZT)

Powinien zawierać lokalizację planowanych budynków lub instalacji, ich wysokości (np. liczbę kondygnacji), rozkład dróg wewnętrznych z zaznaczeniem miejsc parkingowych, wjazdów do garaży, stref dostaw, itp.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Jeśli istnieją, należy udostępnić wszelkie dokumenty określające przeznaczenie terenów w otoczeniu inwestycji.

3. Wykaz potencjalnych stacjonarnych (nieruchomych) źródeł hałasu

Przed rozpoczęciem budowy modelu emisji konieczne jest wskazanie potencjalnych stacjonarnych źródeł hałasu na terenie inwestycji. Można podać do wiadomości jakiego rodzaju instalacje są planowane, opis technologii, wykaz wszelkiego rodzaju urządzeń mechanicznych, tj. systemy wentylacyjne (czerpnie, wyrzutnie, obudowy central, wentylatory, maszynownie), systemy chłodnicze, pompy, transformatory, itp. W niektórych przypadkach (tj. centra handlowe i logistyczne) bardzo istotne jest, aby uwzględnić strefy postoju samochodów-chłodni.

Źródeł awaryjnych zwykle nie uwzględnia się (np. wentylatorów oddymiających). Natomiast jeśli występują zapasowe agregaty prądotwórcze, należy je uwzględnić i podać dane dla uruchomień w celach konserwacyjnych (tzw. przedmuchu agregatów).

4. Parametry stacjonarnych źródeł hałasu

Ważne jest podanie parametrów akustycznych planowanych źródeł lub udostępnienie ich danych – typów, kart katalogowych, instrukcji serwisowych.

Zazwyczaj podaje się z danych akustycznych:

poziom mocy akustycznej (często w skrócie – moc akustyczna, zwykle oznaczana LW, LWA lub SWL) – ten parametr charakteryzuje źródło i w 90% przypadków wystarczy do analizy,

lub

poziom dźwięku w znanej odległości, np. poziom 60 dBA w odległości 10 m, 50 dB @ 1 m  – na tej podstawie można oszacować moc akustyczną.

UWAGA 1!    Nie wystarczy podać „hałas 60 dB”. Tego rodzaju wielkość nic nie wnosi i nie da się na jej podstawie oszacować mocy akustycznej!

UWAGA 2!   Ważne jest czy parametr akustyczny jest skorygowany krzywą ‚A’ czy nie (wtedy mówimy, że poziom jest liniowy). Trzeba tu być ostrożnym, bo można się grubo pomylić. Jeśli parametr jest skorygowany ‚A’, to poziomy mocy akustycznej czy dźwięku będą miały literkę A w oznaczeniu (LAeq, LWA, lub zapis dBA czy dB(A)). Najlepiej przekazać akustykowi oryginalne dane katalogowe i pozwolić wykonać mu „czarną robotę” lub wszystkie parametry dokładnie przepisać tak, jak podał producent.

5. Czasy pracy i lokalizacja stacjonarnych źródeł hałasu

Należy podać jak długo źródła hałasu pracują w porze dziennej i w porze nocnej (między 22:00 a 6:00).

Położenie źródeł może być pokazane na PZT lub na osobnej mapce tak, aby zapewnić poprawne umiejscowienie potencjalnych źródeł hałasu w modelu. Przykładowo można dodać opisy na planie lub wykaz w tabeli zawierający wysokość i orientacyjne położenie (np. 1 m nad dachem, zawieszony na ścianie na wys. 5 m, itp.).

6. Rozkład ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych

Schemat i /lub opis planowanych dróg wewnętrznych z podaniem natężenia ruchu pojazdów i prędkość pojazdów na każdej z nich. Przykładowo w formie opisowej:

  • wjazd nr 1:

– samochody osobowe – 150 poj. / h w porze dziennej, 20 poj./h w porze nocnej;

– samochody ciężarowe – 10 poj. / h w porze dziennej, 2 poj./h w porze nocnej.

7. Informacje o planowanym ruchu innych pojazdów mechanicznych (gdzie, ile, kiedy i jak długo) – najczęściej wózków widłowych 

8. Informacje o budynkach i ukształtowaniu terenu

Ważne są wysokości i położenie wszystkich budynków (planowanych i istniejących) oraz przeszkód dla dźwięku w obrębie inwestycji.

Część budynków, w zależności od ich użytkowania, może również stanowić źródła hałasu. Dla budynków, w których znajdują się źródła hałasu, należy podać bardziej szczegółowe dane o konstrukcji – rodzaj ścian, dachu, okien, drzwi, bram, wskazać wszelkie otwory wentylacyjne, itp. Konieczne będą też dane o źródłach wewnątrz takie, jak podano w punktach 3 – 5 powyżej.

9. Jeśli inwestycja polega na rozbudowie, należy podać wszystkie powyższe dane o budynkach i źródłach dla stanu istniejącego i projektowanego.

10. Dane o fazie realizacji (budowy)

Dla fazy realizacji należy podać:

– rodzaje wykorzystywanych maszyn budowlanych i urządzeń. Jeśli są znane, to  także ich parametry akustyczne, typy, dane katalogowe;

– liczby i czas wykorzystania maszyn budowlanych;

– dane o ruchu pojazdów podobnie, jak w punkcie 6 powyżej.

Z doświadczenia, dla większości typowych inwestycji  kubaturowych powyższy zestaw danych będzie w zupełności wystarczający. Oczywiście zawsze może się zdarzyć, że pojawią się specyficzne uwarunkowania lub wymagania, jednak przygotowując informacje według powyższej listy na pewno ułatwimy zadanie sobie i akustykom.

Zapraszamy do kontaktu, przesłania Państwa pytań i uwag.